Bezoekadres: Galvanistraat 7, 6716 AE Ede
Postbus 710, 6710 BS Ede
088-0188800
info@bonumducis.nl

Privacy verklaring van Bonum Ducis

Wie is Bonum Ducis?

Bonum Ducis behartigt de vermogensrechtelijke belangen van haar cliënten die om voor wat voor reden dan ook tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun (financiële) belangen te behartigen. Voor onze dienstverlening op het gebied van Bewindvoering, Budgetbeheer en Budgetcoaching verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruikt Bonum Ducis uw persoonsgegevens?

Hieronder leest u waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt:
-De persoonsgegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de vermogensrechtelijke belangen van cliënten. Bonum Ducis vertegenwoordigt de cliënt in en buiten rechte. Dit betekent dat de Bonum Ducis onder andere namens de cliënt voorzieningen aanvraagt en de belastingaangifte verricht.
– Derden waarmee de cliënt betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie het bewind is uitgesproken.
– Voor het opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve de cliënt.
– Jaarlijks moet er aan de cliënt en aan de rechtbank rekening en verantwoording worden afgelegd. De rechtbank bepaalt in welke maand dit moet gebeuren. De planning hiervan is geautomatiseerd.

Bonum Ducis verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij de AP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Bonum Ducis kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Bonum Ducis bewerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Bonum Ducis, voor zover dit is toegestaan, op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen en andere organisaties die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Gegevens die wij verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens die voor het bewind noodzakelijk zijn.
Voorbeelden hiervan zijn:
Naam, adres en woonplaats
Geboortedatum en BSN nummer
Contactgegevens
Burgerlijke staat
Banktransacties
Inkomensgegevens
Belastinggegevens
Gegevens omtrent Schulden en Vermogen

Waar wij de gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens die wij van uzelf of van anderen krijgen. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving, op papier in een dossiermap en daarnaast worden er gegevens vastgelegd in diverse applicaties (computersystemen) die wij gebruiken.

Hoe lang wij de gegevens bewaren.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een cliëntendossier Dit dossier wordt zolang het bewind loopt bewaard. Na beëindiging van het bewind wordt uw dossier voor 7 jaar bewaard. Na deze periode wordt uw dossier met daarin alle persoonsgegevens vernietigd. Na beëindiging van het bewind wordt een kopie van het dossier aan u overhandigt.

Delen met anderen

Bonum Ducis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de bewind of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij leggen verantwoording over het bewind af aan de cliënt en aan de kantonrechter. Dat is zo in de wet bepaald. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen tenzij anders overeengekomen of afgesproken. Dit is dan vastgelegd in een aparte overeenkomst. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle gegevens. Hij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.
 
Als u wilt dat andere personen, bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners, beschikken over uw financiële gegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per e-mail toestemming om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail weer intrekken, zonder opgaaf van reden.

Beveiliging persoonsgegevens

Bonum Ducis gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegeven

Bonum Ducis deelt de cliënt mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.
Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres van Bonum Ducis onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs). Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten onder het verzoek. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Bonum Ducis voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Bonum Ducis hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Bonum Ducis van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Bonum Ducis behandelt uw verzoek binnen een maand na ontvangst. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Bonum Ducis dient hierbij wel uit te gaan van de officiële registers. Wilt u bijvoorbeeld uw adres laten wijzigen, dan moet u dat eerst in de Basisadministratie Persoonsgegevens van uw gemeente wijzigen.
U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:
Bonum Ducis
O.v.v. Inzageverzoek AVG
Postbus 710
6710 BS Ede

Of uw verzoek per e-mail indienen: info@bonumducis.nl
 

Hoe u een klacht kunt indienen?

Daarnaast bestaat voor de cliënt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)
2594 AV Den Haag
 
Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900-2001201 (gebruikelijke telefoonkosten)

Openingstijden:
op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
 

Meldplicht datalekken en andere eisen vanuit de AVG

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Bonum Ducis zal als verwerkingsverantwoordelijke melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het naleven van de AVG is onderdeel van ons dagelijks beleid. Naast een datalekprotocol heeft Bonum Ducis ook een register voor de verwerkingsactiviteiten opgesteld, is er beleid voor het doen van een Privacy impactanalyse (PIA), worden er verwerkersovereenkomsten afgesloten en worden onze medewerkers met betrekking tot het informatiebeveiligingsbewustzijn getraind.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die er op let dat we goed met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bonum Ducis heeft mevrouw Y. Valentijn als functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Bij vragen kunt u bij haar terecht, zij is als volgt te bereiken:
Per post:
Postbus 710, 6710 BS Ede
T.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming
Per e-mail: info@bonumducis.nl
 
Heeft u vragen over de gegevens die Bonum Ducis verzamelt, of hoe wij deze verwerken, neemt u dan contact met ons op. Ook bij de constatering van een (mogelijke) data lek of vragen hierover kunt u contact opnemen met onze functionaris.

Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, of als er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

Share