Postbus 710, 6710 BS EDE GLD
0318-309047
info@bonumducis.nl

Bewindvoering

Krijg weer grip op uw leven!
U bent, om wat voor reden dan ook, het overzicht op uw financiën kwijt. Hierdoor kunt u nauwelijks de touwtjes aan elkaar knopen. Door deze situatie bent u in de schulden terechtgekomen en ziet u zelf geen oplossing of uitweg meer. Misschien is bewindvoering voor u de oplossing om weer grip op uw leven te krijgen.

Bewind is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Bewind, ook wel beschermingsbewind genoemd, kan worden ingesteld voor meerderjarigen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet meer of onvoldoende in staat zijn om hun vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over. Bewind kan ook worden ingesteld als er sprake is van verkwisting of problematische schulden. Degene die onder bewind is gesteld wordt ook wel “rechthebbende genoemd.”

Wat is bewindvoering?
Beschermingsbewind is niet hetzelfde als schuldsanering. Het beschermingsbewind is dan ook niet in de eerste plaats bedoeld om schulden te saneren. Het is in de eerste instantie bedoeld om de financiën van de “rechthebbende” te stabiliseren en om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Nadat de financiën zijn gestabiliseerd zal de bewindvoerder vervolgens beoordelen of er voldoende financiële ruimte is om schuldenregelingen te treffen, of dat een traject van schuldhulpverlening ingezet moet te worden.

Bij beschermingsbewind worden de bezittingen van de rechthebbende onder bewind gesteld. Dat betekent dat de “rechthebbende” niet meer zelf mag beslissen over zijn vermogen (Geld en overige eigendommen). Wij begrijpen heel goed dat het uit handen geven van uw vermogensrechtelijke belangen ingrijpend is of kan zijn. Aan de andere kant geeft dat wel rust. Het is daarom belangrijk dat het vertrouwen en samenwerking tussen u en Bonum Ducis goed is. Als “rechthebbende blijft u wel verantwoordelijk voor het genereren van inkomen. U moet zelf solliciteren of een uitkering aanvragen. Wat de bewindvoerder regelt zijn de aanvragen voor bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en de belastingaangifte.

Hoe kunt u bewindvoering aanvragen?
Bewind kunt u aanvragen door het daartoe bestemde aanvraagformulier in te vullen. Wie allemaal gerechtigd zijn om bewind aan te vragen is in de wet bepaald. Dat betekent dat het aanvraagformulier door die persoon of organisatie moet worden ondertekend. De volgende personen of instellingen kunnen een aanvraag voor bewindvoering indienen:
- De betrokkene zelf
- De echtgenoot of andere partner
- Ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten
- De mentor (als die maatregel al loopt)
- De officier van justitie
- Het college van burgemeesters en wethouders van de woonplaats
- De instelling (die de betrokkene verzorgt of begeleidt)

Wij zijn u graag van dienst bij het voorbereiden van de aanvraag. Door het aanmeldformulier in te vullen meldt u zich bij ons aan. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Belangrijk bij aanvraag bewindvoering
Voor het indienen van de aanvraag voor het bewind, moet u griffiekosten van € 81,00 voldoen. Deze kosten betaald u aan de rechtbank. Uw aanvraag wordt pas na het voldoen van de griffiekosten door de rechtbank in behandeling genomen.

In de video hieronder komt u meer te weten over bewind.

Wat doet een bewindvoerder?
Zoals hierboven al is vermeld, houdt een bewindvoerder zich in eerste instantie bezig met het stabiliseren van de financiële positie van de “rechthebbende”. Het komt erop neer de dat de bewindvoerder controleert of de rechthebbende alles ontvangt waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan uitkeringen, toeslagen, regelingen en kwijtscheldingen, maar ook aan het voorkomen van te hoge beslagleggingen. Op deze manier probeert de bewindvoerder het inkomen van de onder bewind gestelde veilig te stellen om zo de vaste lasten te kunnen betalen zodat er geen nieuwe schulden ontstaan.
Direct na (of tegelijk met) de stabilisatie onderzoekt de bewindvoerder of er schulden zijn en hoe hoog deze zijn. Afhankelijk van verschillende factoren zal worden bepaald of de schulden kunnen worden voldaan, of dat er schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering (WSNP) moet worden ingezet.

Hoeveel moet ik betalen voor bewindvoering?
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. De tarieven voor bewindvoering, curatele en mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Indien uw inkomen te laag is om zelf de kosten te betalen, kunnen wij daarvoor bijzondere bijstand voor u aanvragen bij uw Gemeente. Afhankelijk van uw draagkracht krijgt u alles of een deel van de kosten vergoed door uw Gemeente.